Adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETÉS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Helpee Kft. által üzemeltett webshophoz

A Helpee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, Vasmű út 51. 1. em. 4. ajtó; cjsz: 07-09-032044; adószám: 29172726-2-07) (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) is előírja. További vonatkozó jogszabályok:

 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.),
 • évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól ( r.).
 • 373/2021. (VI. ) Korm. rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

A Helpee Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely esetleges változásokról 30 napon belül értesíti a honlapra látogatókat.

A Helpee Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Helpee Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Helpee Kft., mint szolgáltató működésével összefüggő adatkezelésekről tájékoztatjuk, és a fenti jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, és egyben az Adatkezelő:

Neve: Helpee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 51. 1. em. 4.

Levelezési címe: 1862 Budapest, ePostabox utca 10.

Cégjegyzékszám: 07-09-032044

Adószám: 29172726-2-07

Nyilvántartást végző bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Molnár Boglárka ügyvezető önállóan

Email: hello@helpee.hu

 

II.  FEJEZET

ADATKEZELÉSEK

Adatkezelő tevékenységének adatkezeléseit alábbiakban felsorolt, az egyes adatkezelési céloknál megadott jogalapokon végzi.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő adatokat harmadik országba nem továbbít.

Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást Adatkezelő nem alkalmaz.

ADATKEZELÉSEK:

Sors zám

Az adatkezelés célja

(Folyamat)

Az érintettek kategóriái

A kezelt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

Címzettek, címzettek kategóriái

Tárolás helye, módja

Törlési határidő

Adattováb bítás

 

Szolgáltatás

nyújtásához, termékértéke sítéshez

kapcsolódó

       

1.

Kapcsolatfelvé tel

emailt/üzenet et          küldő

személy

név,        email        cím, telefonszám

Érintett önkéntes

hozzájárulása

Adatkezelő

elektronikus an

Kapcsolatfelvételtől számított 1 év

2.

Vásárolt

termék kiszállítása

vásárlók

név,        email        cím,

telefonszám,        fizetés módja, lakcím

Szerződéses

kötelezettség teljesítése

Adatkezelő

papír alapon

és elektronikus

an

Szerződés

teljesítésétől számított 1 év

 

Működésével

kapcsolatos adatkezelés

       

3.

Termékek számlázása – számlázz.hu rendszeren

keresztül

vásárlók

név/cégnév, lakcím/székhely, adóazonosító jel/adószám, email cím

Adatkezelő jogi kötelezettségé nek teljesítése

Adatkezelő, megbízottjai és vállalkozói

elektronikus an

Számviteli   törvény

169. § (2) – az adott jogszabályban meghatározott törlési

idő

könyvelő, számlázó program

4.

Bankkártyás fizetés

vásárlók

Bankkártya adatot nem kezel az adatkezelő, csak: pénznem, díj, vezetéknév, keresztnév, számlázási adatok (név, adóazonosító

jel, cím)

Szerződés teljesítése

Jogszabályb an meghatároz ott hatóságok

elektronikus an

Számviteli törvény

169. § (2) – az adott jogszabályban meghatározott törlési határidő – 8 év

könyvelő, fizetési rendszert üzemeltető

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK:

Webshop adatkezelések

1. Minőségi kifogások

Minőségi kifogások és panasz esetén a Helpee Kft. minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvet vesz fel.

Az adatkezelés célja: a Helpee Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

2. A www.helpee.hu naplózása

A www.helpee.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 1 év

A Helpee Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Helpee Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott

számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

3. A honlapon végzett webanalitika

A www.helpee.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként több szerver is segíti. A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics programot használja Adatkezelő.

A hivatkozott program a böngészőben ún. Cookie-kat (sütiket) helyez el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként engedélyezi a Google Analytics program használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybevételéhez.

Mindezek mellett lehetőség van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analyticsprogram beállításai és használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A kezelt személyes adatok típusa:

cookie neve

azonosítója és

típusa

szolgáltatója

cookie által kezelt

adatok

cookie célja, adatkezelés

időtartama

     

 wc_cart_hash                  

Munkamenet

süti

 helpee.hu         

helpee.hu –

PHPSESSID

kosár tartalmának

kezelése,

    

folyamatos

_ga

Google

Analytics

.helpee.hu

IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

 

 

2 év

_ga#

Google

Analytics

.helpee.hu

IP cím

A Google Analytics

arra használja, hogy adatokat gyűjtsön arról, hogy egy felhasználó hányszor látogatta meg a webhelyet, valamint az első és a legutóbbi látogatás időpontját menti

2 év

wp-

wpml_current_language

Használatot

elősegítő sütik

.helpee.hu

IP-cím

Kijelöli a felhasználó IP-címe alapján az országkódot. Annak meghatározására szolgál, hogy a látogató milyen nyelvet használjon.

     

 

A személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg, akiknek az a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges. Az érintett személyes adatait a honlap üzemeltetésével megbízott közreműködő is láthatja.

Az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a Helpee Kft. által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Az Adatkezelő által alkalmazott külső sütik szintén személyes adatokat továbbítanak a Szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez.

Az Adatkezelő által alkalmazott külső sütik azonban személyes adatokat továbbítanak a telepítőik részére, akik székhelye az EGT-n kívül esik.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelés időtartama az egyes sütik tekintetében az Adatkezelő weboldala által használt sütik és az adatkezelés jogalapja részben szereplő táblázatban ismertetett lejárati időkhöz igazodik (vagy adott esetben a felhasználói fiókból való kijelentkezésig), azonban az érintett hozzájárulását igénylő sütik tekintetében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A hozzájárulást igénylő sütik tekintetében, az érintett hozzájárulását a sütik a számítógépéről való törlésével tudja visszavonni.

A sütik törlése böngészőnként eltérő módon és külső programokkal is lehetséges, a lentebb található linkeken az érintett részletes tájékoztatást talál az sütik manuális eltávolításának módjáról.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A sütik törlésére továbbá az érintettnek lehetősége van különböző merevlemez karbantartó programok segítségével is (pl. CCleaner), az Adatkezelő azonban a fenti linkeken elérhető manuális eltávolítási módot javasolja.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása a weblap megjelenítésének, illetve az érintett által kifejezetten kért szolgáltatás megfelelő működésének feltétele.

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

4. Egyéb adatkezelés céljából történő adatkezelés:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Regisztráció

A www.helpee.hu honlapon lehetőség nyílik online felhasználói fiók létrehozására, ugyanakkor nincsen lehetőség a nyílt regisztrációra.

A vásárlási folyamat gyorsítása érdekében az első vásárlásnál a megadott e-mail cím alapján Adatkezelő a webshopon generál a vásárlók számára automatikusan egy regisztrációt, amelyről e-mail értesítést kapnak. E folyamatban nem kell külön jelszót megadnia a vásárlóknak, ugyanis a regisztrációról értesítő e-mail tartalmaz egy alap jelszót. Amennyiben a következő alkalommal is ugyanazon e-mail címmel kíván a vásárló vásárolni, úgy a vásárláshoz be kell lépnie a weboldalon.

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, keresztnév, vezetéknév, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama: a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 8 év.

6. Vásárlás

A www.helpee.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként lehetséges.

Az adatkezelés célja: a honlapon történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke, cikkszám, rendelésszám), számlázási cím, szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama: a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Adatkezelő a webshopon keresztül történő vásárlások során a számlázz.hu szolgáltatásai igénybevételével állít ki számlát, melynek keretében weblapot üzemeltető társaság adatfeldolgozóként megkapja a Vevők számlázási adatait (név, cím, adószám, adóazonosító jel).

Az adatkezelő számlái (az abban foglalt adattartalommal) továbbításra kerülnek a könyvelést ellátó adatfeldolgozó részére.

Fizetési módok:

– ONLINE Bankkártyás fizetés SimplePay rendszeren keresztül

A fizetés a megrendelés leadását követően közvetlenül történik meg. A webshop a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás után automatikusan átirányítja a SimplePay oldalára. A tranzakció minden esetben a SimplePay saját rendszerén belül történik, kiemelt biztonsággal.

A tranzakció lépései:

 1. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a Vevő átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót;
 2. A kártyaadatok megadását követően minden esetben javasoljuk, hogy a Vevő ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó
 4. A fizetés eredményéről a Vevő e-mail útján értesítést kap, valamint a SimplePay visszairányítja a

További információ a SimplePay oldalán: Vásárlóknak – Simplepay.hu

Adattovábbítás:

 • fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Mobil Szolgáltató (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., cjsz: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42) felé

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek.

 1. b) pontja].

 

III.  FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk.

Az adatfeldolgozókat adatkezelési célonként részletesen feltüntettük, alább a könnyebb átláthatóság érdekében táblázatos formában összesítve találhatók:

könyvelő

 

havi/ eseti

számlázási ügyviteli

rendszer

szamlazz.hu

rendszeres

webanalitika

Google Analytics

rendszeres

online tárhely biztosítás, naplózás

DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. em. 10.

rendszeres

 

4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. em. 10.

cégjegyzékszám: 09-09-014017

adószám: 14079665-2-09 közösségi adószám: HU14079665 https://www.dima.hu/

 

felhasználói élmény

javítása

  

ADATOK TÁROLÁSA, ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén papír és elektronikus formában találhatók meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen,

és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

V.  FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került

(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Helpee Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Helpee Kft. nem kezeli.

(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. (Rendelet cikk)

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint a 23. cikk (1) bekezdés a)-j) pontjában foglaltak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban.

(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

(Rendelet 79. cikk)

Kártérítéshez való jog

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

VI.  FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, azonban kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az Adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az szerződésen, jogi kötelezettség teljesítésén vagy a Adatkezelő jogos érdekén alapul.

Jogos érdek alapú adatkezelések esetében érintettet megilleti a Rendelet 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog, azaz az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat. Ez esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap: http://www.naih.hu Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról Adatkezelőtől igényelt információkérés alapján tájékozódhat folyamatosan.

0
  0
  Kosár tartalma
  Még üres a kosarad!Vissza a webáruházba
   Szállítás kalkulátor